ข่าวสินเชื่อ

เงินกู้สามัญ

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 12:41 น.
 3749
​เงินกู้สามัญไม่เกินค่าหุ้น
               
              - กู้ได้ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่มีอยู่
              - ส่งชำระ 170 งวด
              - ส่งชำระเงินต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด มีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ได้

เงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
  • อายุการเป็นสมาชิก           6   เดือน         - 2 ปี              กู้ได้ไม่เกิน               400,000  บาท
                                                     2   ปีขึ้นไป     - 3 ปี              กู้ได้ไม่เกิน              700,000  บาท
                                                     3   ปีขึ้นไป     - 4 ปี              กู้ได้ไม่เกิน            1,000,000  บาท
                                                     4   ปีขึ้นไป     - 6 ปี              กู้ได้ไม่เกิน            1,500,000  บาท
                                                     6   ปีขึ้นไป                           กู้ได้ไม่เกิน            2,000,000  บาท      
  • สิทธิการกู้    กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือน
  • หลักประกันเงินกู้
- เงินกู้ไม่เกิน           50,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 1 คน ผู้ค้ำต้องมีเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับผู้กู้
-เงินกู้เกิน                50,000 บาท  แต่ไม่เกิน    600,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
-เงินกู้เกิน              600,000 บาท แต่ไม่เกิน  1,000,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน
-เงินกู้เกิน           1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน  1,200,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คน
-เงินกู้เกิน           1,200,000 บาท แต่ไม่เกิน  1,500,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 5 คน
-เงินกู้เกิน           1,500,000 บาท  ขึ้นไป  ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 6 คน
  • ส่งชำระไม่เกิน  170 งวด
  • ชำระเงินต้นมาแล้ว 6 งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้
เงินกู้สามัญ (สมทบที่เป็นพนักงานราชการ)

        - สิทธิการกู้ กู้ได้ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
        - ส่งชำระไม่เกิน 60 งวด

เงินกู้สามัญ ATM 

         - 
กู้ได้ 8 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 150,000 บาท และไม่เกินค่าหุ้นที่มีอยู่ ส่งชำระ 90 งวด
         - ทำสัญญาเงินกู้ครั้งเดียวสามารถใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะยกเลิกวงเงิน
หลักประกันเงินกู้
         -  เงินกู้ที่เมื่อรวมกับหนี้อื่นแล้วมีจำนวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมีหลักประกันอื่น
         -  เงินกู้ที่เมื่อรวมกับหนี้อื่นแล้วมีจำนวนเกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลักประกันดังนี้
             > เงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน และผู้ค้ำประกันต้องมีเงินได้รายเดือนเท่ากับหรือมากกว่าผู้กู้
             > เงินกู้เกิน 50,000 บาท ขึ้นไป ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน


เงินกู้สามัญเพื่อการอุปโภคบริโภค

           - 
วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ไม่เกิน 300,000 บาท
           - ส่งชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นมาแล้ว 6 งวด สามารถยื่นใหม่ได้
หลักประกัน
            - เงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน และผู้ค้ำประกันต้องมีเงินได้รายเดือนเท่ากับหรือมากกว่าผู้กู้
            - เงินกู้เกิน 50,000 บาท ขึ้นไปให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน