ข่าวสินเชื่อ

เงินกู้พิเศษ

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 12:47 น.
 2408
 เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาของตนเองและบุตร
 • คุณสมบัติของสมาชิก
-  เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน
        - กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
               -  มีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • วงเงินกู้
- ระดับปริญญาตรีกู้ได้ไม่เกิน  400,000  บาท
- ระดับปริญญาโทกู้ได้ไม่เกิน  500,000  บาท
- ระดับปริญญาเอกกู้ได้ไม่เกิน 600,000  บาท
 • การส่งเงินงวดชำระหนี้
- ไม่เกิน 240 งวด
- ในระหว่างที่สมาชิกและบุตรกำลังศึกษาอยู่สามารถส่งเฉพาะดอกเบี้ยได้แต่ต้องส่งผลการ
   เรียนให้กับสหกรณ์ทุกภาคเรียน ทั้งนี้ต้องชำระเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายใน 240 งวด
 • หลักประกันเงินกู้
       ให้ใช้หลักประกันเดียวกันกับเงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาดูงาน
 • คุณสมบัติของสมาชิก     เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • วงเงินกู้
- กู้เพื่อการศึกษาดูงานภายในประเทศ ไม่เกิน  100,000  บาท
- กู้เพื่อการศึกษาดูงานต่างประเทศ      ไม่เกิน  200,000  บาท
 • การส่งเงินงวดชำระหนี้     ไม่เกิน   120  งวด
 • หลักประกันเงินกู้
       ให้ใช้หลักประกันเดียวกันกับเงินกู้สามัญ
 เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ
 • คุณสมบัติของสมาชิก     เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • วงเงินกู้  ให้กู้ไม่เกิน 1,500,000  บาท
 • การส่งเงินงวดชำระหนี้     ไม่เกิน   150  งวด (แบบคงต้นหรือคงยอด)
 • หลักประกันเงินกู้      
        - ให้มีผู้ค้ำประกัน  ตามหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ
       - ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
      
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
 • คุณสมบัติของสมาชิก    
        - เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี –  เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสอค. และ สส.ชสอ.
       - มีอาชีพเสริมจากงานประจำอยู่แล้ว
 • วงเงินกู้  ให้กู้ไม่เกิน 5,000,000  บาท
 • การส่งเงินงวดชำระหนี้     ไม่เกิน   360  งวด (แบบคงต้นหรือคงยอด)
 • หลักประกันเงินกู้      
        - อสังหาริมทรัพย์ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
       - บุคคลค้ำประกัน  ตามหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
 • คุณสมบัติของสมาชิก    
        - เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี –  เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสอค. และ สส.ชสอ.     
 • วงเงินกู้  ให้กู้ไม่เกิน 5,000,000  บาท
 • การส่งเงินงวดชำระหนี้     ไม่เกิน   360  งวด (แบบคงต้นหรือคงยอด)
 • หลักประกันเงินกู้      
        - อสังหาริมทรัพย์ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
        - บุคคลค้ำประกัน  ตามหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ
 
 เงินกู้พิเศษเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
 • คุณสมบัติของสมาชิก    
        - เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
        - มีหนี้สินจากสหกรณ์และจากแหล่งอื่นโดยต้องการรวมหนี้ไว้ที่สหกรณ์ที่เดียว
        - เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และ สส.ชสอ.       
 • วงเงินกู้  ให้กู้ไม่เกิน 5,000,000  บาท
 • การส่งเงินงวดชำระหนี้     ไม่เกิน   360 งวด (แบบคงต้นหรือคงยอด)
 • หลักประกันเงินกู้      
      - บุคคลค้ำประกัน  ตามหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญเงินกู้พิเศษเพื่อปลดเปลื้องความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราว
                        เป็นเงินกู้ที่ใช้เงินปันผลค้ำประกัน โดยสหกรณ์จะประกาศให้เงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้เป็นปี ๆ ไป