ข่าวสวัสดิการ

สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 13:19 น.
 755
  • จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ใน ไม่น้อยกว่า 3 คืน ในอัตราคืนละ
        300 บาท  แต่ทั้งนี้แต่ละครั้งต้องไม่เกิน 1,500 บาทและแต่ละครั้งต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อย
        กว่า  30  วัน
  • เอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน
                             - สำเนาบัตรประจำตัว
                             - หลักฐานจากสถานพยาบาลรับรองการเป็นคนไข้ในไม่น้อยกว่า 3 คืน โดยต้องยื่นภายใน 60 
                                วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล