ข่าวสวัสดิการ

สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 13:34 น.
 557
  • จะจ่ายให้แก่สมาชิกผู้เป็นโสด ที่มีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 51 ปี  รายละ 1,000  บาท
  • เอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน  สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยต้องยื่น
       ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์