ข่าวสวัสดิการ

สวัสดิการเพื่อการอุปสมบท

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 13:44 น.
 614
  • จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่อุปสมบท รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว      
  • เอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน           
        - สำเนาบัตรประจำตัว
                              - สำเนาหนังสือการขออนุญาตให้ลาอุปสมบทตามระเบียบของทางราชการหรือสำเนาใบสุทธิ
                                ที่แสดงว่าได้อุปสมบทโดยต้องยื่น ภายใน 60  วัน  นับตั้งแต่วันที่ลาสิกขาบท