ข่าวสวัสดิการ

สวัสดิการต้นกล้าสหกรณ์

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 13:46 น.
 633

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่มีบุตรเกิดตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป  คนละ  500 บาท โดย
- การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามสมาชิกตามด้วย เพื่อ ......... ชื่อบุตร
 - สมาชิกจะต้องฝากเงินสมทบรายเดือนโดยการหัก ณ ที่จ่าย ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 100 บาท
 - สามารถถอนได้เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์     
เอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน            
- สำเนาใบสูติบัตร
- สำเนาทะเบียนสมรส  โดยต้องยื่น ภายใน 60  วัน  นับตั้งแต่วันที่คลอด