ข่าวสวัสดิการ

สวัสดิการกองทุนบำเหน็จสมาชิก

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 13:51 น.
 629

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จสมาชิก ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรโดยที่ประชุมใหญ่สามัญ ไปใช้จ่ายเป็น เงินบำเหน็จสมาชิก ดังต่อไปนี้
 - จ่ายให้สมาชิกที่ครบเกษียณอายุราชการหรืออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
 - จ่ายให้แก่ทายาทเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
 - จ่ายให้แก่สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 30 ปี แต่มีความจำเป็นต้องลาออกจาก 
การเป็นสมาชิก    
  
เอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน            
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีอายุครบ 60 ปี หรือลาออกสหกรณ์
- สำเนาใบมรณะบัตรกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม และหลักฐานผู้ขอรับเงิน
- ให้ยื่นเรื่องขอรับเงินหลังสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ไม่เกิน 15 วัน