ข่าวสวัสดิการ

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 15:09 น.
 2380
จะจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนละไม่น้อยกว่า 2,000 บาท      
จะจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 หรือเทียบเท่า ทุนละไม่น้อยกว่า 3,000 บาท        
เอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน            
- สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร
- สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
- สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า