สมาชิกภาพ

สมาชิก

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 15:28 น.
 3092
สมาชิก
                        สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
                              1. สมาชิกสามัญ
                              2. สมาชิกสมทบ
 
คุณสมบัติของสมาชิก
                        คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ
               (1)   เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
               (2)          ก. เป็นข้าราชการประจำการ หรือข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ
                              ข. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ
                              ค. เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำของสหกรณ์นี้
                        คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
                              (1) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ
                              (2) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                              (3) อายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์
 
สิทธิของสมาชิก
                        สิทธิของสมาชิกสามัญ
                              (1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
                              (2) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
                              (3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นผู้แทนสมาชิก  กรรมการหน่วยหรือผู้ประสานงานหน่วยบริการ
                              (4) ได้รับบริการทางการเงิน สวัสดิการและทางวิชาการจากสหกรณ์
                              (5) สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
                       
                        สิทธิของสมาชิกสมทบ
                              (1) ได้รับบริการสินเชื่อจากสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นหรือตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด
                              (2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภท
                              (3) มีสิทธิทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์โดยให้สมาชิกสมทบเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 
หน้าที่ของสมาชิก
                   - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
                        -  เข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์นัดหมาย
                        -  ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
                        -  สอดส่อง ดูแลกิจการ และเสนอแนะการบริหารงานของสหกรณ์ต่อหน่วยบริการ
                        -  ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
 
การสมัครเป็นสมาชิก
                   - ต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของสหกรณ์
                        -  ผู้สมัครเป็นสมาชิกและลาออกไปแล้ว จะสมัครใหม่ต้องเป็นผู้ลาออกไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
                        -  ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ  30 บาท  สำหรับสมาชิกที่เคยลาออกและสมัครใหม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ  100 บาท
                        -  ต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์อย่างน้อยคนละ 1 บัญชี (สำหรับโอนเงินปันผลและเงินกู้เข้าบัญชี)
                        - สมาชิกสามัญต้องส่งหุ้นรายเดือนตามเกณฑ์ ดังนี้    

 UploadImage
                    -   สมาชิกสมทบ ต้องชำระค่าหุ้นตั้งแต่วันที่สมัคร จำนวนไม่น้อยกว่า 100 บาท  และจะมีหุ้นเกิน 100,000 บาท ไม่ได้ (ไม่จำเป็นต้องส่งทุกเดือนเหมือนสมาชิกสามัญ)