สมาชิกภาพ

สมาชิก

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 15:28 น.
 5968
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน  จำกัด  แบ่งเป็น  2  ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ
2. สมาชิกสมทบ
 
สมาชิกสามัญ
 

 คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ
1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2. เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ
3. ก เป็นข้าราชการประจำการ หรือข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้าง ประจำ หรือลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ
    ข  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคุรุสภาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ
    ค  เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำของสหกรณ์นี้                                       
4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

 การสมัครเป็นสมาชิกสามัญ
 • สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ทุกวันทำการของเดือนนั้นๆ จะได้รับการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกในเดือนถัดไป
 • หากผู้สมัครเคยเป็นสมาชิก และลาออกไปแล้ว จะสมัครใหม่ต้องเป็นผู้ลาออกไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ 100 บาท สำหรับสมาชิกที่เคยลาออกและสมัครใหม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ 200 บาท
 • ต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์อย่างน้อยคนละ 1 บัญชี (สำหรับโอนเงินปันผล เงินกู้และเงินสวัสดิการต่างๆ เข้าบัญชี)
 • สมาชิกสามัญต้องส่งหุ้นรายเดือนตามเกณฑ์นี้
อัตราเงินเดือน อัตราถือหุ้นรายเดือน (บาท)
ไม่เกิน 15,000 บาท 400
เกินกว่า  15,000 บาท ถึง  20,000 บาท 500
เกินกว่า  20,000 บาท ถึง  25,000 บาท 600
เกินกว่า  25,000 บาท ถึง  30,000 บาท 750
เกินกว่า 30,000 บาท ถึง 35,000 บาท 900
เกินกว่า 35,000 บาท ถึง 40,000 บาท 1,050
เกินกว่า 40,000 บาท ถึง 45,000 บาท 1,200
เกินกว่า 45,000 บาท ถึง 50,000 บาท 1,350
เกินกว่า 50,000 ขึ้นไป 1,500


 
 
สมาชิกสมทบ
 

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และมีความสะดวกที่จะดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์
2. เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
3. ก. เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก หรือ
    ข. เป็นบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ  32 (3)
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
5. เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
 
 การสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
 • ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด โดยยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิก
 • ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสมทบ และลาออกไปแล้ว จะสมัครใหม่ต้องเป็นผู้ลาออกไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ 100 บาท สำหรับสมาชิกที่เคยลาออกและสมัครใหม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ 500 บาท
 • สมาชิกสมทบ ต้องชำระค่าหุ้นตั้งแต่วันที่สมัคร จำนวนไม่น้อยกว่า 100 บาท  และจะมีหุ้นเกิน 100,000 บาท ไม่ได้ (ไม่จำเป็นต้องส่งทุกเดือนเหมือนสมาชิกสามัญ) 
สิทธิของสมาชิก
1. รับเงินปันผลตามหุ้นได้ในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
2. รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
3. ฝากเงินกับสหกรณ์ได้
4. กู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง
5. ได้รับการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการจากสหกรณ์
6. ได้รับการนับรวมระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องเมื่อมีคุณสมบัติสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ตามข้อบังคับของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
 • เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
 • ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
 • สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
 • ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง