สมาชิกภาพ

การทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 15:41 น.
 1235
ในแต่ละปีสหกรณ์จะจัดให้สมาชิกทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์ ซึ่งในปี 2559 สหกรณ์ได้มอบหมายให้บริษัท เอฟดับบลิวดี  จำกัด (มหาชน) จัดทำประกันชีวิตหมู่ให้กับสมาชิก จำนวน    4  กรมธรรม์ ดังนี้
                        1. กรมธรรม์ ที่ 1 สำหรับสมาชิกสามัญ  ทุนประกันชีวิต 300,000 บาท ทุนอุบัติเหตุ 300,000  บาท
                        2. กรมธรรม์ ที่ 2 สำหรับสมาชิกสามัญ  ทุนประกันชีวิต 300,000 บาท ทุนอุบัติเหตุ 300,000  บาท
                        3. กรมธรรม์ ที่ 3 สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบุตรและคู่สมรส ของสมาชิกสามัญ ทุนประกันชีวิต 300,000 บาท ทุนอุบัติเหตุ 300,000  บาท
                        4. กรมธรรม์ ที่ 4 สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลทั่วไป ทุนประกันชีวิต 100,000 บาท ทุนอุบัติเหตุ 100,000  บาท
                        - สมาชิกสามัญที่ต้องการจะกู้เงินกับสหกรณ์หรือค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์จะต้องทำประกันชีวิตกับสหกรณ์ ทั้ง 2 กรมธรรม์ (กรมธรรม์ที่ 1 และกรมธรรม์ ที่ 2)
                        - เบี้ยประกันชีวิตของสมาชิกสามัญ สหกรณ์จะจ่ายให้ 1 ใน 3
                        - เบี้ยประกันชีวิตของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจ่ายเองทั้งหมด
                        - แต่ละกรมธรรม์ จะสิ้นสุดวันคุ้มครอง ในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี
                        -  สมาชิกที่สมัครทำประกันชีวิตระหว่างปี ค่าเบี้ยประกันจะลดหลั่นไปตามระยะเวลาที่เหลือคุ้มครองอยู่
                        - ค่าเบี้ยประกันในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทประกันฯ เป็นผู้กำหนด
                        - สมาชิกสมทบทั่วไป ต้องผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ จึงจะมีสิทธิทำประกันชีวิตกับสหกรณ์ได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้สมาชิกสมทบทำประกันชีวิต