การเงิน

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 15:48 น.
 2482

 เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา (เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 01-01 )

อัตราดอกเบี้ย       เงินฝากตั้งแต่            100  บาท   - ไม่ถึง  1,000,000  บาท  อัตรา  2.25  ต่อปี
                               เงินฝากตั้งแต่            1,000,000  บาท - ไม่ถึง  5,000,000  บาท  อัตรา   2.50  ต่อปี
                               เงินฝากตั้งแต่            5,000,000  บาท  เป็นต้นไป    อัตรา   2.75  ต่อปี  
          
การคิดดอกเบี้ย     คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันโดยสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีในวันสิ้นปีของสหกรณ์

การเปิดบัญชี        
                        - ไม่น้อยกว่า 100 บาท
                        - เอกสารที่แนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
การฝากเงิน          
                        - โดยเงินสดที่สำนักงานสหกรณ์
                        -  โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ทางธนาคารกรุงไทย จำกัด พร้อมแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันโอน หากแจ้งก่อนเวลา 15.00 น สหกรณ์จะนำเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวันที่โอน หากแจ้งหลังเวลา 15.00 น. จะนำเข้าบัญชีเงินฝากในวันทำการถัดไป
                        -  หัก ณ ที่จ่าย โดยแจ้งความประสงค์หักรายเดือน ให้สหกรณ์ทราบ
การถอนเงิน   
                        - เขียนใบถอนเงินด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นพร้อม   สมุดคู่ฝาก
                        - เขียนใบถอนเงินที่หน่วยบริการ แล้วส่งแฟกซ์ใบถอนเงินให้สหกรณ์ สหกรณ์จะ ได้โอนเงินฝากเข้าบัญชีผู้ถอน
สมุดคู่ฝากหาย     
                        - สมาชิกต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำสำเนาใบแจ้งความให้สหกรณ์เก็บไว้ เป็นหลักฐาน
                        - ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเล่มใหม่แทนสมุดที่หายเล่มละ 50 บาท
 
การปิดบัญชี       
                        - สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ต้องปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
                        -  เขียนใบถอนเงินพร้อมระบุเพื่อปิดบัญชีและนำสมุดคู่ฝากมาด้วยทุกครั้ง
ค่ารักษาบัญชี       
                        -  หากยอดเงินฝากต่ำกว่า 500 บาท  และไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี สหกรณ์จะคิดค่ารักษาบัญชี 100 บาท ต่อปี  และหากยังมียอดต่ำกว่า 100 บาท สหกรณ์จะปิดบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบ