การเงิน

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 17:06 น.
 3325
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  (เล่มสีแดง เลขบัญชี รหัส 05-01)

 อัตราดอกเบี้ย
 
 เงินฝากตั้งแต่  1,000   บาท -  ไม่ถึง  1,000,000  บาท  อัตรา  3.25  ต่อปี
 เงินฝากตั้งแต่   1,000,000 บาท   - ไม่ถึง 3,000,000  บาท อัตรา  3.50  ต่อปี
 เงินฝากตั้งแต่  3,000,000  บาท   -  ไม่ถึง 6,000,000  บาท   อัตรา  3.75  ต่อปี
 เงินฝากตั้งแต่  6,000,000  บาท ขึ้นไป อัตรา   4.00  ต่อปี