การเงิน

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 17:06 น.
 3711
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  (เล่มสีแดง เลขบัญชี รหัส 05-01)

 อัตราดอกเบี้ย
 
 เงินฝากตั้งแต่  1,000   บาท -  ไม่ถึง  1,000,000  บาท  อัตรา  3.25  ต่อปี
 เงินฝากตั้งแต่   1,000,000 บาท   - ไม่ถึง 3,000,000  บาท อัตรา  3.50  ต่อปี
 เงินฝากตั้งแต่  3,000,000  บาทขึ้นไป   อัตรา  3.75  ต่อปี