ข่าวสวัสดิการ

สวัสดิการสานสัมพันธ์สายใยรักสมาชิกอาวุโส

โดย admin
 วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:42 น.
 1932
                   สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกอาวุโสรายละไม่เกิน 3,500 บาทต่อปี โดยสมาชิกจะได้รับทุกปี ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าโครงการจะถูกยกเลิกโดยมติของ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดังนี้
 
ช่วงอายุ จำนวนเงินสวัสดิการที่ได้รับต่อคน
ตั้งแต่ 65-70 ปี 500 บาท
อายุ 71-75 ปี 1,000 บาท
อายุ 76-80 ปี 1,500 บาท
อายุ 81-85 ปี 2,000 บาท
อายุ 86-90 ปี 2,500 บาท
อายุ 91-95 ปี 3,000 บาท
อายุ 96 ปีขึ้นไป 3,500 บาท

 - สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสานสัมพันธ์สายใยรักสมาชิกอาวุโส ในเดือนมกราคมของทุกปี โดยจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกอาวุโสเท่านั้น
 - ในรอบปีบัญชีใดสมาชิกอาวุโสที่ผิดนัดชำระหนี้ต่อสหกรณ์ จะไม่ได้รับเงินในโครงการสวัสดิการสานสัมพันธ์สายใยรักสมาชิกอาวุโสในปีนั้น