ข่าวสวัสดิการ

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ คู่สมรสและบุตร

โดย admin
 วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:49 น.
 1990
 
  • จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่คู่สมรสหรือบุตร เสียชีวิต  ศพละ 5,000 บาท และคู่สมรสหรือบุตรนี้ต้อง
       ไม่เป็นสมาชิกสามัญ และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  • เอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน           
        - สำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรสหรือบุตร
                              - สำเนาบัตรประจำตัว,สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนสมรสของสมาชิกโดยต้องยื่น
                                ภายใน 60  วัน  นับตั้งแต่วันที่คู่สมรส หรือบุตร เสียชีวิต