อัลบั้มภาพ

สัมมนา อสส.

โดย admin
 วันที่ 24 มี.ค. 2559 เวลา 17:17 น.
 2194
16-18 มีนาคม 2559 สัมมนาอาสาสมัครสาธารณสุขสหกรณ์ ( อสส. ) วันแรก อำเภอปายและปางมะผ้า วันที่สอง อำเภอเมืองและขุนยวม วันที่สาม อำเภอแม่ลาน้อย แม่สะเรียงและสบเมย