วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


UploadImage

วิสัยทัศน์

      “สหกรณ์มีความมั่นคง ได้มาตรฐาน  สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

     1. พัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคงได้มาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
     2. พัฒนาการบริการและสวัสดิการให้ครบวงวจร
     3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
     4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
     5. ส่งเสริมให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง