สมาชิกภาพ

การทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 15:41 น.
 7238
ในแต่ละปีสหกรณ์จะจัดให้สมาชิกทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์ ซึ่งในปี 2564 สหกรณ์ได้มอบหมายให้
- บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดูแล กรมธรรม์ 1 ,2 ,3
                        1. กรมธรรม์ ที่ 1 สำหรับสมาชิกสามัญ  ทุนประกันชีวิต 500,000 บาท ทุนอุบัติเหตุ 500,000  บาท
                        2. กรมธรรม์ ที่ 2 สำหรับสมาชิกสามัญ  ทุนประกันชีวิต 500,000 บาท ทุนอุบัติเหตุ 500,000  บาท
                        3. กรมธรรม์ ที่ 3 สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบุตรและคู่สมรส ของสมาชิกสามัญ ทุนประกันชีวิต 300,000 บาท ทุนอุบัติเหตุ 300,000  บาท
- บริษัทแอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดูแลกรมธรรม์ 4 
                       4. กรมธรรม์ ที่ 4 สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลทั่วไป ทุนประกันชีวิต 100,000 บาท ทุนอุบัติเหตุ 100,000  บาท
                      

  - สมาชิกสามัญที่ต้องการจะกู้เงินกับสหกรณ์หรือค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์จะต้องทำประกันชีวิตกับสหกรณ์ ทั้ง 2 กรมธรรม์ (กรมธรรม์ที่ 1 และกรมธรรม์ ที่ 2)
  - เบี้ยประกันชีวิตของสมาชิกสามัญ สหกรณ์จะจ่ายให้ 40%  และสมาชิกจ่าย 60%
  - เบี้ยประกันชีวิตของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจ่ายเองทั้งหมด
  - แต่ละกรมธรรม์ จะสิ้นสุดวันคุ้มครอง ในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี
  - สมาชิกที่สมัครทำประกันชีวิตระหว่างปี ค่าเบี้ยประกันจะลดหลั่นไปตามระยะเวลาที่เหลือคุ้มครองอยู่
  - ค่าเบี้ยประกันในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทประกันฯ เป็นผู้กำหนด
  - สมาชิกสมทบทั่วไป ต้องผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ จึงจะมีสิทธิทำประกันชีวิตกับสหกรณ์ได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้สมาชิกสมทบทำประกันชีวิต