การเงิน

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 15:48 น.
 6507

 เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา (เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 01-01 )

ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี
  •  การคิดดอกเบี้ย  
คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันโดยสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีในวันสิ้นปีของสหกรณ์
  •  การเปิดบัญชี    
   - เปิดบัญชีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100 บาท
   - เอกสารที่แนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน
  •  การถอนเงิน      
   - เขียนใบถอนด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นพร้อมสมุดคู่ฝาก
   - เมื่อทำการถอนเงินจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
  •  ค่ารักษาบัญชี       
หากยอดเงินฝากต่ำกว่า 500 บาท  และไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกัน  เป็นเวลา 2 ปี สหกรณ์จะคิดค่ารักษาบัญชี 100 บาท ต่อปี และหากยังมียอด ต่ำกว่า 100 บาท สหกรณ์จะปิดบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบ