ข่าวสวัสดิการ

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา มารดา

โดย admin
 วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 13:38 น.
 702
สวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา มารดา
  • จะจ่ายให้แก่สมาชิกผู้เป็นบุตรที่บิดา มารดา เสียชีวิต  ศพละ 2,000 บาท
  • เอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน           
        - สำเนาใบมรณะบัตรของบิดา มารดา
                              - สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกโดยต้องยื่นภายใน 60  วัน
                               นับตั้งแต่วันที่บิดา มารดา เสียชีวิต