เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาของตนเองและบุตร คุณสมบัติของสมาชิก - เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยก...

เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญไม่เกินค่าหุ้น - กู้ได้ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่มีอยู่ ...

เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้ฉุกเฉิน กู้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 30,000 บาท และไม่เกินค่าหุ้นที่มีอยู่ ส่งชำระไม่เกิน ...

ดูทั้งหมด

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

จะจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนละไม่น้อยกว่า 2,000 ...

สวัสดิการกองทุนบำเหน็จสมาชิก

ในแต่ละปีสหกรณ์จะได้นำเงินกองทุนบำเหน็จสมาชิก ปีละ 200,000 บาท ไปใช้จ่ายเป็น เงินบำเหน็จสมาชิก ดังต่อไปนี้ ...

สวัสดิการต้นกล้าสหกรณ์

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่มีบุตรเกิดตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป คนละ 500 บาท โดย - การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามสมาชิกตามด้วยชื่อบุตร ...

สวัสดิการเพื่อการอุปสมบท

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่อุปสมบท รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว เอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน...

ดูทั้งหมด

การทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์

ในแต่ละปีสหกรณ์จะจัดให้สมาชิกทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์ ซึ่งในปี 2556 สหกรณ์ได้มอบหมายให้บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย ...

สมาชิก

สมาชิก สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ...

ขั้นตอนการเข้าดูข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์สหกรณ์

1. ขอรหัสผ่านของตนเองจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 2.เข้าเว็บไซต์สหกรณ์ www.co-opmhs.com 3.กดข้อมูลสมาชิก ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีแดง เลขบัญชี รหัส 05-01) อัตราดอกเบี้ย เงินฝากตั้งแต่ ...

เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร (เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 88-01) อัตราดอกเบี้ย เงินฝากตั้งแต่ ...

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา (เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 01-01 ) อัตราดอกเบี้ย เงินฝากตั้งแต่ ...

ดูทั้งหมด

คณะกรรมการ

นายประเสริฐ์ วิริยะภาพ
ประธานกรรมการ
นายประชา เทพวงศ์
รองประธานคนที่ 2
นายประเสริฐ์ คำดวง
รองประธานคนที่ 3
นายมานพ คงแก้ว
เลขานุการ
อดุลย์ จำรัส
ผู้ช่วยเลขานุการ
สมนึก สุวรรณบุษย์
เหรัญญิก
เกษม กันทาหอม
กรรมการ
ชัชชัย โอดคำ
กรรมการ
ทัศนะ มั่นคง
กรรมการ
ประจวบ แก้วสิริ
กรรมการ
พรชัย อุดมพาณิชย์
กรรมการ
พรรณทิพา ทิพกนก
กรรมการ
มนัส สมผดุง
กรรมการ
สมบุญ มหาวรรณา
กรรมการ
อมรา น้อยสกุล
กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

สงวน ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการ
เพ็ญจันทร์ เครือเทพ
รองผู้จัดการ
โศภิต จองแก้ว
รองผู้จัดการ
นิภาดา พนาสกุล
หัวหน้างานธุรการปฏิบัติงาน หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอแม่สะเรียง
สุพร พวงมาลีประดับ
พนักงานธุรการ
ณัชชา จันทร์อนันต์
พนักงานธุรการ
นิติพันท์ เต็งอินทร์
พนักงานการเงิน
เจษฎา วิริยภาพ
พนักงานเงินฝาก
ประภัสสร สมเดช
พนักงานบัญชี
รัฐพร ชุ่มใจ
พนักงานธุรการ
พรชัย นาคะปรีชา
นักการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี