ข่าวสวัสดิการ

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:49 น.

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ คู่สมรสและบุตร

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่คู่สมรสหรือบุตร เสียชีวิต ศพละ 5,000 บาท และคู่สมรสหรือบุตรนี้ต้อง ไม่เป็นสมาชิกสามัญ ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:47 น.

สวัสดิการเพื่อการประกอบพิธีฮัจญ์

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่ไปประกอบพีธีฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:42 น.

สวัสดิการสานสัมพันธ์สายใยรักสมาชิกอาวุโส

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกอาวุโสรายละไม่เกิน 3,500 บาทต่อปี โดยสมาชิกจะได้รับทุกปี ตั้งแต่ปี ...

โดย admin -  วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 15:09 น.

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

จะจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนละไม่น้อยกว่า 2,000 ...

โดย admin -  วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 13:51 น.

สวัสดิการกองทุนบำเหน็จสมาชิก

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จสมาชิก ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรโดยที่ประชุมใหญ่สามัญ ไปใช้จ่ายเป็น ...

โดย admin -  วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 13:46 น.

สวัสดิการต้นกล้าสหกรณ์

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่มีบุตรเกิดตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป คนละ 500 บาท โดย - การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามสมาชิกตามด้วย ...

โดย admin -  วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 13:44 น.

สวัสดิการเพื่อการอุปสมบท

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่อุปสมบท รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว เอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน...

โดย admin -  วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 13:38 น.

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา มารดา

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา มารดา จะจ่ายให้แก่สมาชิกผู้เป็นบุตรที่บิดา มารดา เสียชีวิต ศพละ 2,...

โดย admin -  วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 13:34 น.

สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด

จะจ่ายให้แก่สมาชิกผู้เป็นโสด ที่มีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 51 ปี รายละ 1,000 บาท เอกสารและหลักฐานการขอรับเงิน ...

โดย admin -  วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 13:19 น.

สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ใน ไม่น้อยกว่า 2 คืน ในอัตราคืนละ 300 บาท ...

อัลบั้มภาพ