การทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์

สหกรณ์ได้จัดสวัสดิการทางด้านการประกันชีวิตให้กับสมาชิก ดังนี้ 1. กรมธรรม์ ที่ ...

สมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. สมาชิกสามัญ 2. สมาชิกสมทบ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีแดง เลขบัญชี รหัส 05-01) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อ...

เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร (เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 88-01) ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี การคิดดอกเบี้ย ...

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา (เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 01-01 ) ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี การคิดดอกเบี้ย ...

ดูทั้งหมด

คณะกรรมการ

นายสมพงษ์ ณะรงค์ชัย
ประธานกรรมการ
นายเอกชัย เรือนคำ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายสมเกียรติ เรือนตื้อ
กรรมการ
นายชุมพร แจ้งจิตร
กรรมการ/เหรัญญิก
นายสุวิทย์ ชาวไทย
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

ฝ่ายจัดการ

นายบุญส่ง จิตสว่าง
ผู้จัดการ
นางสาวนิภาดา พนาสกุล
รองผู้จัดการ
นางสาวประภัสสร สมเดช
รองผู้จัดการ
นายนิติพัทธ์ เต็งอินทร์
หัวหน้าฝ่ายสำนักงานและเทคนิค
นายเจษฎา วิริยภาพ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวรัฐพร ชุ่มใจ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางสาวกานต์สินี ประดิษฐ์ชัย
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
นางณิชาภัทร วงศ์มะโน
หัวหน้าฝ่ายหน่วยบริการอำเภอแม่สะเรียง
นางสาวอภิญญา หมีจันทร์ต๊ะ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บและประมวลผล
นางสาวกานต์ชนิต ทาเหมย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสิริกร ธนานนท์สันติกุล
เจ้าหน้าที่เงินฝาก
นางสาวสุภาพร   ฮาเซ่นคัมป์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวมนทิยา พรมจักร
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวพัชรินทร์   เสนามาตย์
เจ้าหน้าที่การเงิน ปฏิบัติงานหน่วยบริการอำเภอแม่สะเรียง
นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลี
เจ้าหน้าที่บริการ (แม่บ้าน)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี