ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 09 พ.ย. 2561 เวลา 12:42 น.

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว

โดย admin -  วันที่ 07 พ.ย. 2561 เวลา 16:07 น.

รายชื่อสมาชิกประสงค์เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

*** ลิงค์สำหรับตรวจสอบรายชื่อhttps://drive.google.com/open?id=1abp-L5HR9DEUq6ql1oQRLqb4kasspq1_

โดย admin -  วันที่ 03 ส.ค. 2561 เวลา 13:18 น.

สมัครสส.ชสอ.

โดย admin -  วันที่ 03 ส.ค. 2561 เวลา 13:17 น.

สมัครสสอค.

โดย admin -  วันที่ 21 ก.ย. 2559 เวลา 10:26 น.

สรุปสถานภาพของบัญชีสหกรณ์

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:49 น.

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ คู่สมรสและบุตร

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่คู่สมรสหรือบุตร เสียชีวิต ศพละ 5,000 บาท และคู่สมรสหรือบุตรนี้ต้อง ไม่เป็นสมาชิกสามัญ ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:47 น.

สวัสดิการเพื่อการประกอบพิธีฮัจญ์

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่ไปประกอบพีธีฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 09:42 น.

สวัสดิการสานสัมพันธ์สายใยรักสมาชิกอาวุโส

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกอาวุโสรายละไม่เกิน 3,500 บาทต่อปี โดยสมาชิกจะได้รับทุกปี ตั้งแต่ปี ...

โดย admin -  วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 17:06 น.

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีแดง เลขบัญชี รหัส 05-01) อัตราดอกเบี้ย เงินฝากตั้งแต่ ...

โดย admin -  วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 15:56 น.

เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร (เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 88-01) อัตราดอกเบี้ย เงินฝากตั้งแต่ ...

อัลบั้มภาพ