การทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์

ในแต่ละปีสหกรณ์จะจัดให้สมาชิกทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์ ซึ่งในปี 2564 สหกรณ์ได้มอบหมายให้ - บริษัท เอ็ม ...

สมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. สมาชิกสามัญ 2. สมาชิกสมทบ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีแดง เลขบัญชี รหัส 05-01) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อ...

เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร (เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 88-01) ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี การคิดดอกเบี้ย ...

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา (เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 01-01 ) ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี การคิดดอกเบี้ย ...

ดูทั้งหมด

คณะกรรมการ

นายสมพงษ์ ณะรงค์ชัย
ประธานกรรมการ
นายประจวบ แก้วสิริ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายโชคชัย กุลจิตร์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายสมศักดิ์ เวียงคำ
กรรมการ/เหรัญญิก
นายเอกชัย เรือนคำ
กรรมการ/เลขานุการ
นางนุชนารถ ไชยกันทา
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
นายจรูญ แสนวิจิตร
กรรมการ
นายดำรง ปันทวงศ์
กรรมการ
นายสมจิต สุวรรณบุษย์
กรรมการ
นายสุทัศน์ เทพรัตน์
กรรมการ
นายชุมพร แจ้งจิตร
กรรมการ
นายสมเกียรติ เรือนตื้อ
กรรมการ
นายสุวิทย์ ชาวไทย
กรรมการ
นายนิรันดร์ ตาคำ
กรรมการ
นายจักรพงษ์ รักสีขาว
กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

นายบุญส่ง จิตสว่าง
ผู้จัดการ
นางสาวนิภาดา พนาสกุล
รองผู้จัดการ
นางสาวประภัสสร สมเดช
หัวหน้าฝ่ายบัญชีรักษาการตำแหน่งรองผู้จัดการ
นางณัชชา จันทร์อนันต์
หัวหน้าหน่วยบริการ
นายนิติพัทธ์ เต็งอินทร์
หัวหน้าฝ่ายสำนักงานและเทคนิค
นายเจษฎา วิริยภาพ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวรัฐพร ชุ่มใจ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางสาวกานต์สินี ประดิษฐ์ชัย
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
นางสาวอภิญญา หมีจันทร์ต๊ะ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บและประมวลผล
นางสาวกานต์ชนิต ทาเหมย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสิริกร ธนานนท์สันติกุล
เจ้าหน้าที่เงินฝาก
นางณิชาภัทร วงศ์มะโน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ปฏิบัติงานหน่วยบริการอำเภอแม่สะเรียง
นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลี
เจ้าหน้าที่บริการ (แม่บ้าน)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี