สวัสดิการสงเคราะห์ศพ คู่สมรสและบุตร

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่คู่สมรสหรือบุตร เสียชีวิต ศพละ 5,000 บาท และคู่สมรสหรือบุตรนี้ต้อง ไม่เป็นสมาชิกสามัญ ...

สวัสดิการเพื่อการประกอบพิธีฮัจญ์

จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่ไปประกอบพีธีฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว ...

สวัสดิการสานสัมพันธ์สายใยรักสมาชิกอาวุโส

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกอาวุโสรายละไม่เกิน 3,500 บาทต่อปี โดยสมาชิกจะได้รับทุกปี ตั้งแต่ปี ...

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

จะจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนละไม่น้อยกว่า 2,000 ...

ดูทั้งหมด

การทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์

ในแต่ละปีสหกรณ์จะจัดให้สมาชิกทำประกันชีวิตหมู่กับสหกรณ์ ซึ่งในปี 2563 สหกรณ์ได้มอบหมายให้ - บริษัท เอ็ม ...

สมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. สมาชิกสามัญ 2. สมาชิกสมทบ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีแดง เลขบัญชี รหัส 05-01) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝาก ...

เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร

เงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคาร (เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 88-01) ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี การคิดดอกเบี้ย ...

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา (เล่มสีเขียว เลขบัญชี รหัส 01-01 ) ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี การคิดดอกเบี้ย ...

ดูทั้งหมด

คณะกรรมการ

นายสงวน ศรีสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
นายองอาจ กวีวัฒน์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายถวิล แดงสุกสี
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายนพดล เพียรงาน
กรรมการ/เหรัญญิก
นายสมศักดิ์ เวียงคำ
กรรมการ/เลขานุการ
นายอิทธิพล มณีธร
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
นายจรูญ แสนวิจิตร
กรรมการ
นายสง่า สิทธิ
กรรมการ
นายจรัญ เสนาหลวง
กรรมการ
นายประจวบ แก้วสิริ
กรรมการ
นายสมจิต สุวรรณบุษย์
กรรมการ
นายชุมพร แจ้งจิตร
กรรมการ
นายสุทัศน์ เทพรัตน์
กรรมการ
นายดำรง ปันทวงศ์
กรรมการ
นางนุชนารถ ไชยกันทา
กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

นายประสิทธิ์ ศรีชุ่ม
ผู้จัดการ
นางสาวเพ็ญจันทร์ เครือเทพ
รองผู้จัดการ
นางสาวนิภาดา พนาสกุล
รองผู้จัดการ ปฏิบัติงานหน่วยบริการอำเภอแม่สะเรียง
นางณัชชา จันทร์อนันต์
หัวหน้าหน่วยบริการ
นายนิติพัทธ์ เต็งอินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเทคนิค
นายเจษฎา วิริยภาพ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวประภัสสร สมเดช
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางรัฐพร สุนันทกรณ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางสาวอภิญญา หมีจันทร์ต๊ะ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บและประมวลผล
นางสาวกานต์สินี ประดิษฐ์ชัย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางณิชาภัทร วงศ์มะโน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ปฏิบัติงานหน่วยบริการอำเภอแม่สะเรียง
นางสาวกรรณิการ์ แก้วมาลี
เจ้าหน้าที่บริการ (แม่บ้าน)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี